Formulari Inscripció

Si ja havies estat amic nostre, ben tornat!!!
No has de fer el registre a la web, només ens has d'enviar un correu a Amics@uab.cat amb la teva intenció de tornar i t'enviarem les dades perquè les actualitzis.

Si és el primer cop que formes part d'Amics UAB, benvingut!!!
Has d'emplenar el formulari d'alta de soci. Tingues present que la inscripció no es farà efectiva fins que s'hagi abonat la primera quota. Pagament que podeu fer presencialment a la seu d'Amics UAB a la Torre Vila i Puig o fent una transferència bancària de 31?€ al compte següent:
Titular: Associació d'Amics UAB
Entitat: CaixaBank
IBAN: ES89 2100 0424 33 0200141090

Dades personals
Primer cognom: *
Segon cognom: *
Nom: *

Dades contacte

Titulacions


Dades professionals

Altres informacionsTipus de soci

M'adhereixo a l'Associació d'Amics de la UAB i demano inscriure-m'hi com a soci (quota anual):

** Llicenciats, diplomats o graduats en els darrers dos anys a la UAB. Cal que la persona interessada ho demostri a l'Associació d'Amics, mitjançant correu electrònic, fax o telefònicament amb el seu diploma escanejat.


Domiciliació bancària:

Autoritzo l'entitat bancària indicada a pagar els rebuts presentats per l'Associació d'Amics de la UAB en referència a la quota anual:
ObservacionsAccepto las condicions i termes legals*
Soc major d'edat*

Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se li informa que les dades de caràcter personal s'inclouran en el fitxer denominat “gestió d'associats”, el responsable dels quals és l'Associació dels Amics de la  UAB. La finalitat del fitxer és la comunicació entre associats, enviament d'informació rellevant i gestió integral de l'Associació conforme al que es disposa en els Estatuts que la regeixen o decisions dels seus òrgans directius. El titular podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del tractament mitjançant escrit dirigit a l'adreça electrònica de l'entitat: benvinguts@amicsuab.cat