Formulari Inscripció

Dades personals
Primer cognom: *
Segon cognom: *
Nom: *

Dades contacte

Tipus de soci

M'adhereixo a l'Associació d'Amics de la UAB i demano inscriure-m'hi com a soci (quota anual): 31 euros


Vull canviar a soci de 51 euros/any

Domiciliació bancària:

Autoritzo l'entitat bancària indicada a pagar els rebuts presentats per l'Associació d'Amics de la UAB en referència a la quota anual:
ObservacionsAccepto las condicions i termes legals*
Soc major d'edat*

Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) 

En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, se li informa que les dades de caràcter personal s'inclouran en el fitxer denominat “gestió d'associats”, el responsable dels quals és l'Associació dels Amics de la  UAB. La finalitat del fitxer és la comunicació entre associats, enviament d'informació rellevant i gestió integral de l'Associació conforme al que es disposa en els Estatuts que la regeixen o decisions dels seus òrgans directius. El titular podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del tractament mitjançant escrit dirigit a l'adreça electrònica de l'entitat: amics@uab.cat